استانداردهای حسابداری

۱ استاندارد شماره ۱  نحوه ارائه صورت های مالی
۲ استاندارد شماره ۲  صورت وجوه جریان نقد
۳ استاندارد شماره ۳  درآمد عملیاتی
۴ استاندارد شماره ۴  حسابداری ذخایر ، بدهیهای احتمالی و دارییهای احتمالی
۵ استاندارد شماره ۵  رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه
۶ استاندارد شماره ۶  گزارش عملکرد مالی
۷ استاندارد شماره ۷  حسابداری مخارج تحقیق و توسعه
۸ استاندارد شماره ۸  حسابداری موجودی مواد و کالا
۹ استاندارد شماره ۹  حسابداری پیمانهای بلند مدت
 ۱۰ استاندارد شماره ۱۰  حسابداری کمکهای بلاعوض دولت
۱۱ استاندارد شماره ۱۱   داراییهای ثابت مشهود
۱۲ استاندارد شماره ۱۲   افشای اطلاعات در خصوص اشخاص وابسته
۱۳ استاندارد شماره ۱۳   حسابداری مخارج تأمین مالی
۱۴ استاندارد شماره ۱۴   نحوه ارائه داراییهای جاری و بدهیهای جاری
۱۵ استاندارد شماره ۱۵ حسابداری سرمایه گذاری ها  
۱۶ استاندارد شماره ۱۶   تسعیر ارز
۱۷ استاندارد شماره ۱۷   حسابداری داراییهای نامشهود
۱۸ استاندارد شماره ۱۸   صورتهای مالی تلفیقی و حسابداری سرمایه‌گذاری در واحدهای تجاری فرعی
۱۹ استاندارد شماره ۱۹   حسابداری ترکیب واحدهای تجاری
۲۰ استاندارد شماره ۲۰   سرمایه‌گذاری در واحدهای تجاری وابسته
۲۱ استاندارد شماره ۲۱   حسابداری اجاره ها
۲۲ استاندارد شماره ۲۲   گزارشگری میان دوره ای
۲۳ استاندارد شماره ۲۳   حسابداری مشارکتهای خاص
۲۴ استاندارد شماره ۲۴   گزارشگری مالی واحدهای تجاری در مرحله قبل از بهره‌برداری
۲۵ استاندارد شماره ۲۵   گزارشگری برحسب قسمت های مختلف
۲۶ استاندارد شماره ۲۶  فعالیت های کشاورزی 
۲۷ استاندارد شماره ۲۷  طرح های مزایای بازنشستگی 
۲۸ استاندارد شماره ۲۸  فعالیت بیمه های عمومی 
۲۹ استاندارد شماره ۲۹  فعالیت اجاره املاک 
۳۰ استاندارد شماره ۳۰   سود هر سهم
۳۱ استاندارد شماره ۳۱ دارایی های غیرجاری نگهداری شده برای فروش و عملیات متوقف شده
۳۲ استاندارد شماره ۳۲  کاهش ارزش دارایئ ها
۳۳ استاندارد شماره ۳۳  مزایای بازنشستگی کارکنان
۳۴ استاندارد شماره ۳۴  رویه های حسابداری ، تغییر در برآوردهای حسابداری و اشتباهات
35 استاندارد شماره 35 مالیات بر درآمد
36 استاندارد شماره 36 ابزارهای مالی؛ ارائه
37 استاندارد شماره 37 ابزارهای مالی؛ افشا
38 استاندارد شماره 38 ترکیب‌های تجاری (مصوب ۱۳۹۸)
39 استاندارد شماره 39 صورت‌های مالی تلفیقی (مصوب ۱۳۹۸)
40 استاندارد شماره 40 مشارکت‌ها (مصوب ۱۳۹۸)
41 استاندارد شماره 41 افشای منافع در واحدهای تجاری دیگر (مصوب ۱۳۹۸)