جدول دستمزد سالانه قانون کار

جدول دستمزد سالانه قانون کار


سالدستمزد روزانهحداقل مزددرصد سایر سطوحثابت سایر سطوحپایه سنواتحق مسکن حق خواروبارحق اولاد