محاسبه مالیات حقوق

محاسبه مالیات حقوقسالمبلغ ماهانه ازمبلغ ماهانه تادرصدمبلغ ثابت

محاسبه مالیات حقوق سالیانه یا ماهیانه ؟

معافیت مالیات حقوق  سالیانه  هست  و بهتر هست محاسبه مالیات حقوق با روش سالیانه باشد. یعنی در محاسبه مالیات حقوق هر ماه جمع دریافتی های هر فرد تا ماه جاری و مالیات  محاسبه شده و پرداخت شده تا ماه جاری لحاظ گردد.  یقینا در بدترین شرایط مالیات حقوق هر شخص در این روش با روش ماهیانه که هر ماه بصورت مجزا محاسبه شود   اگر تفاوتی داشته باشد تفاوت مبلغ به نفع کارگر میباشد و البته برای کارفرما هم هیچ تاثیر منفی ندارد.