نرخ ماده ۸۴ (مالیات حقوق)

نرخ ماده ۸۴ (مالیات حقوق)


سالمبلغ ماهانه ازمبلغ ماهانه تادرصدمبلغ ثابت