محاسبه مالیات اجاره

محاسبه مالیات اجارهسالمبلغ ماهانه ازمبلغ ماهانه تادرصدمبلغ ثابت

محاسبه مالیات اجاره بصورت ماهانه یا سالانه باید باشد؟

در ویدئوی زیر نحوه محاسبه مالیات اجاره برای موجر حقیقی و حقوقی با مثال توضیح داده شده است 

در محاسبه آنلاین اجاره با انتخاب نوع موجر که شخص حقیقی یا حقوقی باشد بصورت آنلاین مالیات اجاره محاسبه میگردد