تصمیمات سازمان تامین اجتماعی در خصوص حق بیمه پاداش موردی ، حق ماموریت و حق الزحمه پرداختی به بازنشستگان

 

تاریخ :‌ ۱۴۰۲٫۱۱٫۱۶

شماره نامه :‌ ۷۱۰۰٫۱۴۰۲٫۸۱۴۲

 

جناب آقای  محمدی معاون محترم بیمه ای

 جناب آقای حاجی سلطانی مدیر عامل محترم موسسه حسابرسی تامین اجتماعی

موضوع: تصمیمات متخذه در جلسات ۲۲ و ۲۳ شورای مقررات زدایی و وحدت رویه سازمان

 

احتراما همانگونه که مستحضرید شورای مقررات زدایی و وحدت رویه سازمان در راستای ایجاد وحدت رویه در فرآیندهای کاری سازمان و حسب درخواستهای تشکلهای کارفرمایی طی جلسات ۲۲ و ۲۳ خود در خصوص شرایط عدم شمول حق بیمه بر پاداش فوق العاده ماموریت و اشتغال بازنشستگان اتخاذ تصمیم نموده است. لذا تصمیمات شورای مذکور که با توافق نمایندگان تشکلهای کارفرمایی اتخاذ گردیده به شرح ذیل ارسال میگردد. خواهشمند است جهت اجرا به واحدهای زیر مجموعه آن حوزه ابلاغ فرمایید.

 

شرایط عدم شمول حق بیمه بر پاداش

با توجه به اینکه مطابق بند (۱۲) قسمت اول پیوست (۱۱) بخشنامه تنقیحی نحوه اجرای ماده ۴۷ قانون تأمین اجتماعی (بازرسی از دفاتر قانونی پاداش پایان سال کارکنان غیر مشمول پرداخت حق بیمه می باشد. لذا در راستای ایجاد وحدت رویه چنانچه پاداش پرداختی کارفرمایان به کارکنان دارای ویژگیهای زیر باشد. از شمول حق بیمه خارج خواهد بود. ۱ موردی و عملکردی باشد - مستمر نباشد - بابت عملکرد خاص باشد. سما چنانچه کارگاه در جشنواره های ملی و استانی برگزیده شود پاداش مربوط مشمول پرداخت حق بیمه نیست.

 

حق بیمه بازنشستگان مشغول به کار

با توجه به اینکه مطابق بند (۱۶) قسمت اول پیوست (۱۱) بخشنامه تنقیحی نحوه اجرای ماده ۲۷ قانون تأمین اجتماعی (بازرسی از دفاتر قانونی حق الرحمه بازشتگان غیر مشمول پرداخت حق بیمه می باشد. اصل بر این است که بازنشستگان مشمول پرداخت حق بیمه نیستند مگر آنکه تمام وقت بودن ایشان احراز گردد لذا کارفرمایان مکلفند مستندات لازم از حمله حکم بازنشستگی قرارداد بکارگیری مبالغ واریزی و مستندات ورود و خروج با توجه به ماهیت شغل مربوطه را به بازرسان سازمان ارائه نمایند.

شرایط عدم شمول حق بیمه بر فوق العاده ماموریت مطابق جزء (۲۱) بند (د) فصل سوم بخشنامه تنقیحی نحوه اجرای ماده ۲۷ قانون تأمین اجتماعی (بازرسی از دفاتر قانونی هزینه سفر و فوق العاده  مأموریت به شرط ارائه مستندات و مدارک مشته از قبیل حکم ماموریت بلیط رفت و برگشت وسیله نقلیه مورد استفاده تصاویر گذرنامه و روادید مشمول کسر حق بیمه نمی باشد. لذا مطابق بخشنامه مذکور و درراستای ایجاد وحدت رویه ماموریت علی الاصول مشمول کسر حق بیمه نیست و مدارک احراز مأموریت که شامل حکم ماموریت هزینه اسکان و پذیرایی هزینه ایاب و ذهاب و غیره می باشد. می بایست به بازرس قانونی سازمان ارائه شود. همچنین الزامی به ارائه همه مدارک به طور توامان وجود ندارد. بنابراین صرف استمرار و تکرار ماموریت در صورتی که مستندات و مدارک مربوطه موجود باشد، مانع از غیر مشمول بودن حق ماموریت نیست.

عمران نعیمی - مدیر کل امور حقوقی و قوانین