لیست نسبت سود فعاليت

لیست نسبت سود فعاليت

سالنوععنواناينتاكددرصدسود ناویژهملاحظات
  • 1
No items to display

نسبت سود فعالیت، میزان سود حاصل از فعالیت اقتصادی مودیان به ازای فروش کالا یا خدمات است که براساس نوع فعالیت (تولیدی - بازرگانی - خدمات) و براساس اینتاکد موجود در پرونده مالیاتی محاسبه میگردد که با در نظر گرفتن مبلغ فروش منهای کلیه هزینه های عملیاتی و عمومی مودی محاسبه میگردد و ماخذ محاسبه مالیات شخص قرار میگیرد.

نسبت سود ناویژه برای محاسبه میزان سود ناویژه مودی براساس نوع فعالیت و براساس اینتاکد موجود در پرونده مالیاتی میباشد که براساس مبلغ فروش و ضریبی که مشخص شده با کسر بهای تمام شده محاسبه میگردد و با فرض این میباشد که هزینه های مودی مورد قبول بوده و بعد از کسر از مبلغ سود ناویژه ماخذ محاسبه مالیات میباشد.