ارائه‌دهنده‌ی راهکارهای نرم‌ افزارهای حسابداری و مالی

نرم افزار پذیرش مطب کارما - Doc


 امکان معرفی بخشها امکان ثبت خدمات امکان ثبت شرح نوع خدمات مطب به همراه تعرفه های دولتی و خصوصی امکان ورود اطلاعات سازمانهای طرف قرارداد به همراه خدمات تحت پوشش امکان ثبت مشخصات پزشکان به همراه تخصص امکان ثبت مشخصات کاملی از بیماران با مشخص نمودن نوع بیمه امکان ثبت نوبت دهی بیماران (تخصیص وقت در صبح و عصر) پذیرش بیمار، تشکیل پرونده و گزارش از شرح حال بیمار و گرفتن چاپ برای بیمار و صدور قبض از بیمار پذیرش شده گزارش روزانه، درآمد، پرونده بیماران، بیماران گزارش بیمه شامل (تامین اجتماعی، خدمات درمانی، کمیته امداد، نیروهای مسلح، آتیه سازان و خدمات درمانی روستائیان به صورت چاپی و دیسکتی تهیه گزارش هایی که توسط کاربر تهیه و تنظیم می گردد (گزارشات متغیر) تبدیل گزارشات و لیست فرمها به فرمتهای Word, Excel, Html,Txt و... ارائه نمودارهای (خطی، میله ای و دایره ای) از گزارشات متغیر جستجوی سریع برحسب تمامی فیلدهای موجود در هر فرم جستجوی سریع برحسب لیست تهیه شده امکان تهیه فایل پشتیبان از اطلاعات به صورت اتومات یا دستی (بر روی CD) نگهداری اطلاعات به مدت نامحدود نرم افزار