ارائه‌دهنده‌ی راهکارهای نرم‌ افزارهای حسابداری و مالی

پیش نمایش بسته های آموزشی


پیش نمایش آموزش حداقل مزد ، پایه سنوات و سایر سطوح مزدی 

 

 

برای خرید بسته آموزشی مربوط به حداقل مزد ، پایه سنوات و سایر سطوح مزدی  فقط به مبلغ 12 هزار تومان اینجا کلیک کنید

 

 

پیش نمایش آموزش حق مسکن و خوارو بار 

 

 

برای خرید بسته آموزشی مربوط به حق مسکن و خوار و بار  فقط به مبلغ 8 هزار تومان اینجا کلیک کنید

 

 

 

پیش نمایش آموزش حق عائله مندی و حق اولاد

 

 

برای خرید بسته آموزشی مربوط به حق عائله مندی و حق اولاد  فقط به مبلغ 10 هزار تومان اینجا کلیک کنید

 

 

 

پیش نمایش آموزش محاسبه دستمزد روزانه و دستمزد ساعتی و اضافه کاری

 

 

برای خرید بسته آموزشی مربوط به دستمزد روزانه و ساعتی و اضافه کاری  فقط به مبلغ 18 هزار تومان اینجا کلیک کنید

 

 

 

پیش نمایش آموزش محاسبه نوبت کاری و تعطیل کاری

 

 

برای خرید بسته آموزشی مربوط به محاسبه نوبت کاری و تعطیل کاری فقط به مبلغ 15 هزار تومان اینجا کلیک کنید

 

 

 

 

پیش نمایش آموزش محاسبه مزایای پایان خدمت کارکنان

 

 

برای خرید بسته آموزشی مربوط به محاسبه مزایای پایان خدمت کارکنان فقط به مبلغ 15 هزار تومان اینجا کلیک کنید

 

 

 

 

پیش نمایش آموزش محاسبه مالیات حقوق

 

 

برای خرید بسته آموزشی مربوط به محاسبه مالیات حقوق فقط به مبلغ 22 هزار تومان اینجا کلیک کنید

 

 

 

 

پیش نمایش آموزش محاسبه بازخرید ایام مرخصی

 

 

برای خرید بسته آموزشی مربوط به محاسبه بازخرید ایام مرخصی فقط به مبلغ 10 هزار تومان اینجا کلیک کنید

 

 

 

 

پیش نمایش آموزش محاسبه عیدی و مالیات عیدی

 

 

برای خرید بسته آموزشی مربوط به محاسبه عیدی و مالیات عیدی فقط به مبلغ 18 هزار تومان اینجا کلیک کنید

 

 

 

 

پیش نمایش آموزش مبنای محاسبه اضافه کار

 

 

برای خرید بسته آموزشی مربوط به مبنای محاسبه اضافه کار فقط به مبلغ 18 هزار تومان اینجا کلیک کنید

 

 

 

 

پیش نمایش آموزش ثبت سند حسابداری حقوق و دستمزد

 

 

برای خرید بسته آموزشی مربوط به ثبت سند حسابداری حقوق و دستمزد فقط به مبلغ 8 هزار تومان اینجا کلیک کنید