ارائه‌دهنده‌ی راهکارهای نرم‌ افزارهای حسابداری و مالی
ارائه‌دهنده‌ی راهکارهای نرم‌ افزارهای حسابداری و مالی

انواع شرکتهای تجارتی

طبق تعاریف قانون تجارت هر شرکت برای انجام فعالیتهای تجارتی تعاریف و محدودیتهایی دارد که برای ثبت هر شرکت شرایطی وجود دارد که بصورت مفصل در قانون تجارت آمده است. در ادامه به معرفی انواع شرکتها میپردازیم.

شرکتهای تجارتي برهفت قسم است :

١ - شرکت سهامي .
٢ - شرکت بامسئوليت محدود.
٣ - شرکت تضامني
٤ - شرکت مختلط غيرسهامي .
٥ - شرکت مختلط سهامي .
٦ - شرکت نسبي .
٧ - شرکت تعاوني توليدومصرف .

 

شرکت سهامی : 

هر گاه چند نفر بخواهند یک شرکت تشکیل دهند. که در آن هر یک از شرکا به میزان سرمایه خود مسئولیت داشته باشند. باید یک شرکت سهامی به ثبت برسانند.

ماده ١ - شرکت سهامي شرکتي است که سرمايه آن به سهام تقسيم شده و مسئوليت صاحبان سهام محدودبه مبلغ اسمي سهام آنها است .

ماده ٢ - شرکت سهامي شرکت بازرگاني محسوب مي شودولواينكه موضوع عملیات آن اموربازرگاني نباشد.

ماده ٣ - شرکت سهامی از حداقل ۳ سهامدار و ۲ بازرس تشکیل می شود. که در آن سرمایه به سهام تبدیل می شود. و هر یک از سهامداران به میزان سهام خود مسئولیت و تعهد دارند.

ماده ٤ - شرکت سهامي به دونوع تقسيم مي شود :

نوع اول - شرکتهائي که موسسين آنهاقسمتي ازسرمايه شرکت راازطريق فروش سهام به مردم تامين مي آنند.اينگونه شرکتها شرکت سهامي عام ناميده مي شوند.

نوع دوم - شرکتهائي که تمام سرمايه آنهادرموقع تاسيس منحصرا توسط موسسين تامين گرديده است .اينگونه شرکتها ، شرکت سهامي خاص ناميده مي شوند.

تبصره - در شرکتهاي سهامي عام عبارت " شرکت سهامي عام "ودر شرکتهاي سهامي خاص عبارت " شرکت سهامي خاص "بايدقبل ازنام شرکت يابعدازآن بدون فاصله بانام شرکت درکليه اوراق واطلاعيه هاوآگهي هاي شرکت بطورروشن وخواناقيدشود.

ماده ٥ - درموقع تاسيس سرمايه شرکتهاي سهامي عام ازپنج ميليون ريال وسرمايه شرکتهاي سهامي خاص ازيك ميليون ريال نبايد کمترباشد.

ماده ٦ - براي تاسيس شرکتهاي سهامي عام موسسين بايد حداقل بيست درصد سرمايه شرکت راخودتعهد کرده ولااقل سي وپنج درصدمبلغ تعهدشده رادرحسابي بنام شرکت درشرف تاسيس نزد يكي ازبانكها سپرده و سپس اظهارنامه اي به ضميمه طرح اساسنامه شرکت وطرح اعلاميه پذيره نويسي سهام که به امضاء کلیه موسسين رسيده باشد درتهران به اداره ثبت شرکتها و درشهرستانها به دايره ثبت شرکتها ودرنقاطي که دايره ثبت شرکتهاوجودنداردبه اداره ثبت اسناد واملاك محل تسليم ورسيددريافت کنند.

ماده ٧ - اظهارنامه مذکوردر ماده ٦بايدباقيدتاريخ به امضاء کليه موسسين رسيده باشد.

 

شرکت بامسئوليت محدود : 

چنانچه دو یا چند نفر بخواهند شرکتی تاسیس کنند که بار مسئولیتی زیاد برای آنها نداشته باشد. باید شرکت خود را با مسئولیت محدود به ثبت برسانند.

در شرکت با مسئولیت محدود هر یک از شرکا تا میزان سرمایه خود در قروض و تعهدات شرکت متعهد می شود.در اسم شرکت باید عبارت “با مسئولیت محدود” حتما ذکر شود و در ضمن نباید اسم هیچ یک از شرکا نام برده شود.

 

شرکت تضامنی: 

هر گاه دو یا چند نفر بخواهند یک فعالیت تجاری را شروع کنند که ضمانت بیشتری داشته باشد و یکی یا چند تن از شرکا کلیه مسئولیت ها و تعهدات شرکت را تضمین کند. شرکت خود را به صورت تضامنی ثبت می کنند.
بعبارتی در شرکت های تضامنی همه سهامداران به یک اندازه و بصورت کامل در ثبال تعهدات شرکت مسئول هستند.
اصولا افراد به دلیل مسئولیت زیاد تمایل به ثبت شرکت تضامنی ندارند مگر اینکه به خاطر نوع فعالیتشان نهاد مربوطه آنها را ملزم به ثبت شرکت تضامنی کند. مانند شرکت تضامنی صرافی که برای اخذ مجوز از بانک مرکزی ملزم به ثبت چنین شرکتی می باشند.

در نام شرکت تضامنی باید عبارت “شرکت تضامنی” و حداقل نام یکی از شرکا قید شود.

حداقل میزان سرمایه برای ثبت شرکت تضامنی یک میلیون ریال است.

 

شرکت مختلط غیرسهامی :

شرکت مختلط غیرسهامی، شرکتی است که برای امور تجاری تحت نام مخصوصی بین یک یا چند نفر شریک ضامن و یک یا چند نفر شریک با مسئولیت محدود، بدون انتشار سهام، تشکیل می‌شود. شریک ضامن، مسئول کلیه‌ی قروضی است که ممکن است علاوه بر دارایی شرکت پیدا شود. شریک با مسئولیت محدود، کسی است که مسئولیت او فقط به میزان سرمایه‌ای است که درشرکت گذارده و یا بایستی بگذارد. در اسم شرکت باید عبارت «شرکت مختلط» ‌و لااقل اسم یکی از شرکای ضامن، قید شود.

 

شرکت مختلط سهامی :

شرکت مختلط سهامی، شرکتی است که تحت نام مخصوص بین یک عده شرکای سهامی و یک یا چند نفر شریک ضامن تشکیل می‌شود.شرکای سهامی کسانی هستند که سرمایه‌ی آنها به صورت سهام یا قطعات سهام متساوی القیمه درآمده و مسئولیت آنها تا میزان همان سرمایه‌ای است که در شرکت دارند. شریک ضامن کسی است که سرمایه‌ی او به صورت سهام درنیامده و مسئول کلیه‌ی قروضی است که ممکن است علاوه بر دارایی شرکت پیداشود .در صورت تعدد شریک ضامن، مسئولیت آنها در مقابل طلبکاران و روابط آنها با یکدیگر، تابع مقررات شرکت تضامنی خواهد بود. در نام شرکت باید عبارت «شرکت مختلط»‌ ‌و لااقل اسم یکی از شرکای ضامن قید شود.

 

شرکت نسبی :

شرکت نسبی شرکتی است که برای امور تجاری، تحت نام مخصوص بین دو یا چند نفر تشکیل می‌شود و مسئولیت هریک از شرکا به نسبت سرمایه‌ای است که در شرکت گذاشته است. در اسم شرکت نسبی عبارت «شرکت نسبی» و لااقل اسم یکی از شرکا باید ذکر شود؛ در صورتی که اسم شرکت مشتمل بر اسامی تمام شرکا نباشد؛ بعد از اسم شریک یا شرکایی که ذکر شده عبارتی از قبیل «و شرکا» و «‌و برادران» ضروری است.

 

  دانلود انواع شرکتها و طریقه ي ثبت آنها در ایران

 دانلود کتاب قانون تجارت

 

پیام های خوانندگان :


دیدگاه خود را ثبت کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.بخش های مورد نیاز علامت گذاری شده اند *