ارائه‌دهنده‌ی راهکارهای نرم‌ افزارهای حسابداری و مالی
ارائه‌دهنده‌ی راهکارهای نرم‌ افزارهای حسابداری و مالی

بررسي اثر بخشی معیار ارزش افزوده اقتصادي بر ارزش نگهداشت وجه نقد شرکت

چکیده:

معيار ارزيابي ارزش افزوده اقتصادي (EVA)، مشكلات نمايندگي را كاهش مي¬دهد و مديران را براي مديريت وجه نقد، بهبود کارايي سرمايه گذاري و عملكرد عملياتي بر پايه منافع سهامداران و ايجاد ارزش براي شركت  هدايت مي¬كند. در همين راستا پژوهش حاضر به بررسي اثر تعديل گري ارزيابي عملكرد بر مبناي ارزش افزوده اقتصادي بر ارزش نگهداشت وجه نقد در شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مي¬پردازد. جهت آزمون فرضيه¬هاي پژوهش، داده¬های 125 شرکت در طي سالهای 1387 تا 1393 با استفاده از تکنيک داده¬هاي ترکيبي در نرم افزار اقتصاد سنجي ايويوز مورد بررسي قرار گرفت. نتايج پژوهش نشان می¬دهد ارزيابي عملکرد EVA با مهار سرمايه گذاري بيش (کمتر) از منجر به بهبود سطح سرمايه گذاري شده است. علاوه بر اين نتايج بررسي فرضيه سوم پژوهش بيانگر اين است که EVA به عنوان يک معيار ارزيابي عملکرد حسابداري، ارزش نگهداشت وجه نقد شرکت را بهبود بخشيده است. بطور کلي، يافته¬ها اشاره به اين مطلب دارد که شاخص ارزيابي عملکرد EVA به عنوان يک معيار ارزيابي عملکرد حسابداري، با جلوگيري از سرمايه گذاري بيش (کمتر) از حد منجر به بالابردن ارزش شرکت و نگهداشت وجه نقد گرديده است.

 

مقدمه :

با توسعه بازارهاي سرمايه، شرايط محيطي رو به تغيير و چالش‌هاي موجود در زمينه اندازه گيري عملکرد، مديران شرکت‌ها دريافته‌اند که براي ايجاد ارزش و افزايش ثروت سهامداران نيازمند نگرش و طرز فکر جديدي هستند. از اين رو، مديريت مبتني بر ارزش که يک فلسفه کاري و سيستم مديريتي براي رقابت اثر بخش در بازارهاي جهاني بر اساس ارزش ذاتي‌شان و توان هر يک از  افراد، به ويژه کارکنان، مشتريان و فروشندگان تعريف مي‌شود (دستگير و ايزدي نيا، 1382) روشي است که به اين خواست‌ها جامعه عمل مي‌پوشاند. هنگام بحث در مورد مديريت مبتني بر ارزش، ارزش افزوده اقتصادي يک معيار موثر در کيفيت سياست‌هاي مديريتي و  قابل اتکا از چگونگي رشد ارزش شرکت در کانون توجه قرار مي‌گيرد (رهنماي رودپشتي و جليلي، 1387).

سرمايه گذاران همواره تمايل دارند تا از ميزان موفقيت مديران در به کارگيري از سرمايه‌شان آگاهي يابند. آن‌ها علاقه مندند دريابند از سرمايه گذاري انجام شده چه اندازه ارزش ايجاد شده است. نقش معيارهاي ارزيابي عملکرد در انعکاس عملکرد شرکت‌ها از طريق محتواي اطلاعاتي موجودشان نيز پررنگ‌تر شده است. استيوارت[1] (1994) هنگام بحث در مورد چگونگي ارزيابي عملکرد مديران، با اين استدلال که ارزش افزوده اقتصادي نشانة عملکرد واقعي يک شرکت است و ارزش افزودة نهائي شرکت را بعد از در نظر گرفتن هزينه‌هاي سرمايه منعکس مي‌سازد و ارزش زماني پول را مورد توجه قرار داده و تحريف ناشي از بکارگيري از اصول حسابداري را برطرف مي‌سازد، EVA را به عنوان ملاک عملکرد شرکت و وسيلة ارزيابي عملکرد مديران پيشنهاد کرد(لي و کيم[2] ، 2009) .

يک ارتباط بين معيار ارزش افزوده اقتصادي با ميزان نگهداشت وجه نقد و کارايي وجه نقد در بالا بردن ارزش شرکت و ايجاد ثروت براي سهامداران مي­توان برقرار نمود (شن وهمكاران[3]،2015). كاهش مشكلات نمايندگي، بين مالكان و مديران، راهي براي افزايش كارآيي سرمايه گذاري و ارزش نگهداشت وجه نقد است. تحقيقات نشان داده­اند شاخص ارزيابي ارزش افزوده اقتصادي، مشكلات نمايندگي را كاهش مي­دهد و مديران اجرايي را براي مديريت وجه نقد و سازماندهي توليد شركت و عملكرد عملياتي بر پايه منافع سهامداران و ايجاد ارزش براي شركت  هدايت مي كند (شن و ديگران، 2015 ).

تغيير جهت به سمت معيارهاي مبتني بر ارزش در تجزيه و تحليل ارزيابان عملکرد شرکت‌ها، باعث گرديده شاخه‌اي وسيعي از پژوهش‌هاي مالي  براي پاسخ نيازهاي اطلاعاتي استفاده کنندگان بر معيارهايي همچون ارزش افزوده اقتصادي متمرکز گردد. در خصوص هر يک از موضوعات ارزش افزوده اقتصادي و عوامل مؤثر بر سرمايه گذاري بيش (کم) و نگهداشت جه نقد پژوهش‌هاي متعددي در سطح داخل و خارج انجام شده است، اما در اين ميان پژوهشي که به تعيين اثر تعديل گري ارزش افزوده اقتصادي در جهت حداکثر سازي ارزش شرکت بپردازد، به چشم نمي‌خورد. بنابراين پژوهش حاضر تلاش مي­كند تا ساير پژوهش­هاي انجام شده در حوزه EVA را با يکديگر پيوند دهد و تأثير ارزش افزوده اقتصادي بر نگهداشت وجه نقد را بطور تجربي مورد تجزيه و تحليل قرار دهد. از آنجا که ارزش افزوده اقتصادي از معيارهاي اندازه گيري عملکرد مديريت مي­باشد که در حوزه شاخص­هاي اقتصادي عملکرد مد نظر مي­باشد، نتايج حاصل از اين پژوهش مي­تواند براي مديران، مجريان و کارشناسان جهت سنجش و ارزيابي طرح­هاي استراتژيکي سازمان و بررسي عملکرد اجراي کاري آن و ارتقاء و بهبود اثربخشي و کارايي عملکرد شرکت­ها و تصميم گيري­هاي مديريت مد نظر قرار گيرد.

 

 دانلود متن کامل مقاله بررسي اثر بخشی معیار ارزش ارزش افزوده اقتصادي بر ارزش نگهداشت وجه نقد شرکت 

محمدرضا پورقربان1، علی ذبیحی2، امیر عموزاد خلیلی*3

1.استادیار گروه حسابداری، دانشگاه پیام نور بابل، پست الکترونیکی: poorghorban@gmail.com

  1. استادیار گروه حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری، پست الکترونیکی: Zabihi52@yahoo.com

3.دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری

پست الکترونیکی: amozadkhalili@gmail.com

*نویسنده مسئول مقاله

پیام های خوانندگان :


دیدگاه خود را ثبت کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.بخش های مورد نیاز علامت گذاری شده اند *