ارائه‌دهنده‌ی راهکارهای نرم‌ افزارهای حسابداری و مالی
ارائه‌دهنده‌ی راهکارهای نرم‌ افزارهای حسابداری و مالی

دارايي ثابت و هزينه استهلاک

دارايي ثابت و هزينه استهلاک:

نحوه محاسبه استهلاك دارائيها و ثبت سند حسابداري

هزينه استهلاك دارائيهاي ثابت : داراييهاي ثابت مانند اثاثه و منصوبات - ماشين الات وتجهيزات-وسائط نقليه وساختمان با گذشت مرور زمان فرسوده -از کار افتاده يا از مد افتاده ميشوند اين امر باعث ميشود صاحبان سرمايه متحمل هزينه تعويض -تعميرات ويا کاهش ارزش دارايي شوند به اين هزينه اصطلاحا هزينه استهلاک دارايي ثابت گويند.هزينه استهلاک معمولا ساليانه ودر پايان دوره مالي محاسبه ميشود.

 

تعاريف :

استهلاک سال : قابل توجه اينکه استهلاک هر سال در اين روش برابر است با مبلغ خريد تقسيم بر تعداد سال برابر مبلغ استهلاک هر سال ميباشد.

استهلاک انباشته : برابر جمع استهلاک سال هاي گذشته تا پايان سال جاري ميباشد.

ارزش دفتري : برابر بهاي تمام شده دارايي منهاي استهلاک انباشته ميباشد.

 محاسبه استهلاک داراييهاي ثابت بر اساس جدولي به نام جدول استهلاک که از طرف اداره امور اقتصاد ودارايي اعلام ميشود محاسبه خواهد شد. که عموما به دو روش زير انجام ميگيرد:

1-روش مستقيم :

در اين روش ارزش هر قلم دارايي مورد استهلاک در تمام سالهاي عمر آن مساوي فرض ميشود. به اين معنا که ارزش دارايي را به تعداد سالهاي عمر آن تقسيم ودر پايان هر سال به عنوان هزينه استهلاک در صورت سود وزيان وارد ميکنيم و براي طرف بستانکار حساب ذخيره استهلاک را لحاظ ميکنيم ودر آغاز دوره مالي بعد در تراز افتتاحيه ارزش دفتري سال اول ثبت وذخيره استهلاک در قسمت بستانکار ثبت ميشود.

مثال : اگر ميز 12،000،000ريال در در مورخه 1/9/94 خريداري شود ميبايست 10 ساله مستهلک شود ثبت آن در پايان سال در دفتر روزنامه وکل به شرح ذيل است

هزينه استهلاک اثاثيه و منصوبات 1200،000 ريال (بدهكار)

ذخيره استهلاک اثاثيه و منصوبات 1200،000 ريال (بستانكار)

در ابتداي سال 1395 در تراز افتتاحيه اثاثيه و منصوبات مبلغ 12،000،000ريال ثبت ميشود ودر سمت بستانکار ذخيره استهلاک به مبلغ 120،000 ريال ثبت ميشود.

2-روش نزولي:

در اين روش مبلغ استهلاک بر مبناي مانده ارزش دفتري سال قبل محاسبه و در نرخ استهلاک ضرب ميگردد. مثلا اگر يک ماشين به مبلغ 500،000،000 در سال 94 خريداري شود به 20 درصد مستهلک شود به صورت ذيل محاسبه ودر دفاتر ثبت ميگردد.

سال اول 500،000،000*20%= 100،000،000 هزينه استهلاک

مانده ارزش دفتري پايان سال اول 500،000،000-100،000،000=400،000،000

که در تراز افتتاحيه سال بعد منعکس ميشود وديگر ذخيره استهلاک منظور نميشود.

سال دوم 400،000،000*20%=80،000،000 هزينه استهلاک

مانده ارزش دفتري سال دوم 400،000،000-80،000،000=320،000،000 به سال سوم منتقل ميشود.

نکته : هنگامی که مانده ارزش دفتری دارایی به کمتر از 5 درصد بهای تمام شده دارایی برسد کل مانده ارزش دفتری در سال بعد یکجا قابل تقسیم خواهد بود.

دو روش فوق متداولترين روشها در تعيين استهلاک است.

نمونه جدول استهلاک براي دارايي :

ميز به قيمت 12،000،000 ريال تاريخ خريد 30/5/92 با روش ده ساله

ماشين به قيمت 500،00،000 ريال تاريخ خريد 30/5/92 با روش 20 درصد

 

نمونه ثبت سند : تاریخ 28/12/1394

هزینه استهلاک           100،000،000

                                    استهلاک انباشته 100،000،000 ریال

 تعميرات اساسي دارايي : در صورتي که در مدت استفاده از دارايي ، تعميرات اساسي بر روي دارايي انجام گيرد که موجب بهبود وضعيت دارايي ( اعم از افزايش عمر مفيد دارايي ، افزايش ظرفيت توليد ، بهبود کيفيت و ... ) گردد و مبلغ تعمير قابل توجه باشد بعنوان تعمير اساسي به بهاي تمام شده دارايي اضافه شده و جداگانه طبق نرخ مستهلک ميگردد.

 نکته: قابل توجه اينکه دارائي هايي که خريداري شده اند اما به بهره برداري نرسيده اند معادل 30 درصد هزينه استهلاک واقعي آنها محاسبه ميگردد. در این صورت چنانچه محاسبه استهلاک برحسب مدت باشد ، 70% مدت زمانی که دارایی مورد استفاده قرار نگرفته است

 فرمول های استهلاک در یک نگاه

روش خط مستقیم:       

     هزینه استهلاک هر دوره = عمر مفید (سال) /(بهای تمام شده – ارزش اسقاط)

روش ساعات کارکرد:    

     هزینه استهلاک هر دوره = عمر مفید(برحسب ساعات کارکرد)/(بهای تمام شده -ارزش اسقاط)

روش میزان تولید:

      هزینه استهلاک هر دوره=میزان تولید برآوردی/میزان تولیدواقعی*(بهای تمام شده -ارزش اسقاط)

روش مجموع سنوات:

       هزینه استهلاک هر دوره =مجموع سنوات/عمرمفیدباقیمانده*(بهای تمام شده-ارزش اسقاط)

   روش نزولی:

      هزینه استهلاک هر دوره = نرخ استهلاک * ( استهلاک انباشته تا دوره محاسبه – بهای تمام شده)

 

 دانلود مقررات و ضوابط اجرایی ماده 149 قانون مالیات های مستقیم

 دانلود اکسل جدول محاسبه استهلاک به روش مستقیم و نزولی

پیام های خوانندگان :


دیدگاه خود را ثبت کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.بخش های مورد نیاز علامت گذاری شده اند *